Skip to the content

Bærekraft i våre investeringer

Samfunnets forventninger og krav til selskapers ansvarlighet og etiske normer har kommet stadig mer i fokus.

I Holberg søker vi å skape høyest mulig avkastning til våre andelseiere gjennom å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell.

For oss er det avgjørende at selskapenes ledelse har evne og vilje til å gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse av dette i et langsiktig perspektiv. Oppfyller ikke et selskap våre krav til bærekraft, vil vi ikke eie det.

Våre fond har konsentrerte porteføljer, noe som betyr at våre forvaltere sitter tett på og har god kunnskap om selskapene vi er investert i. Vi mener det er viktig og riktig at bærekraftsvurderingen og ansvaret for denne ligger på de som tar investeringsbeslutninger, i praksis våre porteføljeforvaltere. Dette sikrer tydelig ansvar og bevisstgjøring i investeringsprosessen.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har nedfelt egne etiske retningslinjer for forvaltningen. Etikkrådet i SPU er et selvstendig og uavhengig råd som overvåker og vurderer om investeringer i enkeltselskaper er i strid med gjeldende etiske retningslinjer. Selskaper som blir ekskludert av SPU på etisk grunnlag vil også bli utelukket fra våre fond.

Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Les mer om bærekraft i våre investeringer her.