Skip to the content

Utdeling av avkastning i rentefond 2022

Ved årets slutt utdeles rentefonds skattepliktige resultat til det enkelte fonds andelseiere slik at renteinntekter og gevinst knyttet til rentefond kommer til beskatning hos andelseieren på lik linje med øvrige renteinntekter.

Utdelingen skjer ved at andelseierne får tildelt flere andeler, og fondets andelsverdi/kurs skrives ned tilsvarende. Andelseiernes verdi er således upåvirket av tildelingen. Den enkelte andelseier eier flere andeler, samtidig som verdien pr. andel er redusert. Samlet verdi av dine rentefondsplasseringer er identisk før og etter tildelingen.

Dersom du har kjøpt Holberg sine rentefond via en av våre distributører så kan det ta litt tid før de nye andelene vises i din beholdningsoversikt.

Skattepliktige inntekt knyttet til dine rentefondsplasseringer fremkommer i årsoppgave fra VPS, post 3.1.2. Årsoppgavene vil du motta pr. post eller e-post i løpet av januar 2023.

Har du solgt andeler i rentefond i løpet av 2022 vil du i tillegg få tilsendt en realisasjonsoppgave hvor gevinsten/tapet fremkommer. Realisasjonsoppgaven vil du motta pr. post eller e-post i løpet av februar 2023. Både renteinntekter og realiserte kursgevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt. Realisert kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.

Formueskatt for ligningsåret 2022 er basert på ligningsverdien pr. 31.12.2022 som er fondets markedsverdi pr. 31.12.2022.