Skip to the content

Svingprising

Svingprising er en mekanisme som sikrer at du som sparer og investerer i fond, ikke skal betale når andre kjøper og selger andeler i ditt fond. Effekten er enkelt forklart at de som selger eller kjøper må betale for kostnaden knyttet til handelen.

Holberg praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Andelsverdien justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere andelsverdien er satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at fondet vil gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen justeres andelsverdien opp. Hvis fondet har hatt en netto innløsning utover denne grensen  justeres andelsverdien ned. Svingfaktoren for det enkelte fond beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres regelmessig. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes forenings bransjestandard om tegning og innløsning som er tilgjengelig på www.vff.no.

Holberg praktiserer svingprising i følgende fond:

Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Rurik, Holberg Triton, Holberg Kreditt, Holberg Obligasjon Norden, Holberg Likviditet og Holberg OMF.